Vorstand

MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF – MITGLIEDER DES VORSTANDS – BOARD MEMBERS

Président – Präsident – Chairman
HARTMANN Klaus, Schillstrasse 7, DE 63067 Offenbach-am-Main
Fon::  + 49 69 83 58 50
E mail : k.hartmann@freidenker.de

Vice-Président– Vizepräsident – Vice-Chairman
POULET Gilles, 998, route des Magniens  F 71580  Savigny en Revermont
Portable : +33 0684110960    Fixe : +33 985744970
Email: g.jl.poulet@orange.fr

Secrétaire général – Generalsekretär – Secretary General
MARÈCHAL Jean-François, Rue du Thier 12, B4860 Wegnez
Fixe: +32 87469927   Portable +32 478986348
Email: jeanfr.marechal@gmail.com

Trésorier – Treasurer – Kassierer
VON RAUSSENDORFF Klaus, An der Nesselburg 91, DE 53179 Bonn
Fon: + 49 228 34 68 50
Email : raussendorff@web.de

Secrétaire à la communication – Communication Secretary – Sekretär für Kommunikation
SCHÜTZ Cathrin, Seckbacher Landstraße 74, DE 60389 Frankfurt amMain
Fon: 00 49 69 46308639
E mail : CSchuetz1@aol.com

Membres – Mitglieder – Members
BERGER Peter; Ida-Sträuli-Str. 73; CH 8404 Winterthur
Fon: + 41 (0)52 2421844
Email: berger@screentype.ch

KRSLJANIN Vladimir; Kneza Danila 12 A, RS 112 Beograd
Fon: + 38162423915
Email: auroraplan@gmail.com

Président d’honneur – Ehrenpräsident – Honorary chairman
ROGER Louis, 22 rue Jean Perrin, FR 29200 Brest
Fon: + 33 2 98 41 45 40
E mail : louis.dominique.roger@wanadoo.fr