Bureau exécutif

Leider ist der Eintrag nur auf Französisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF – MITGLIEDER DES VORSTANDS – BOARD MEMBERS

Président – Präsident – Chairman

HARTMANN Klaus, Schillstrasse 7, DE 63067 Offenbach-am-Main
Fon & Fax: + 49 69 83 58 50
E mail : k.hartmann@freidenker.de

Vice-Président– Vizepräsident – Vice-Chairman
KOPERNIK Thierry, 52 route d’Altenheim, FR 67100 Strasbourg

Fon: + 33 650 37 82 84
Email: thierry.kopernik5@gmail.com

Secrétaire général – Generalsekretär – Secretary General
Trésorier – Treasurer – Kassierer
VON RAUSSENDORFF Klaus, An der Nesselburg 91, DE 53179 Bonn
Fon: + 49 228 34 68 50
Email : raussendorff@web.de

Secrétaire à la communication – Communication Secretary – Sekretär für Kommunikation
SCHÜTZ Cathrin, Seckbacher Landstraße 74, DE 60389 Frankfurt amMain
Fon: 00 49 69 46308639
E mail : CSchuetz1@aol.com

Membres – Mitglieder – Members
BERGER Peter; Ida-Sträuli-Str. 73; CH 8404 Winterthur
Fon: + 41 (0)52 2421844
Email: berger@screentype.ch

KRSLJANIN Vladimir; Kneza Danila 12 A, RS 112 Beograd
Fon: + 38162423915
Email: auroraplan@gmail.com

ROSCHER Dr. Roman, Speisingerstrasse 75/A/1, AT 130 Wien
Fon: + 43 1 80 42 813

Président d’honneur – Ehrenpräsident – Honorary chairman
ROGER Louis, 22 rue Jean Perrin, FR 29200 Brest
Fon: + 33 2 98 41 45 40
E mail : louis.dominique.roger@wanadoo.fr

Membre d’honneur – Ehrenmitglied – Honorary member
AZOULAY Maurice, 12 rue Taylor, FR 75010 Paris
Fon: + 33 1 42 08 09 53
E mail : mauriceazoulay@orange.fr